Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.09.2018 21:52:49 

MŠ Klegova 4 - odloučené pracoviště

Směrnice k přijetí 2018‚ kritéria

SMĚRNICE

1/2018

Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7,

příspěvková organizace

Počet stran: 2

Příloh: 1

Spisový znak:

Skartační znak:

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Účinnost od :

3.dubna 2018

Zpracovala:

Jana Švédová

Dne: 29.března 2018

Schválila:

Jana Švédová

Obsah:

  1. úvodní ustanovení
  2. zákonné podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  3. zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
  4. administrativní zabezpečení zápisu
  5. kritéria pro přijímání dětí
  6. závěrečné ustanovení

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Ředitelka Mateřské školy Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace vydává Směrnici pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v platném znění .

 

Čl. II.

Zákonné podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

1. K předškolnímu vzdělávání lze přijmout pouze dítě, které dodrželo podmínky stanovené zvláštním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb. Podmínka neplatí pro děti, které ve školním roce 2018/2019 dosáhnou věku 6 let.

2. V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v platném znění, se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let.

3. Dle § 34 odst. 6 školského zákona rozhodne o přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

Čl. III.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem termín a dobu zápisu. Zveřejňuje se vývěskou na budově školy, na webových stránkách školy a v dohodnutých objektech v okolí školy. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se vydávají a následné odevzdávají na pracovišti Adamusova a odloučeném pracovišti Klegova, podle toho, kam chce zákonný zástupce své dítě umístit. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Čl. IV.

Administrativní zabezpečení zápisu

1. Při rozhodování o přijetí dítěte postupuje ředitelka v souladu s výše uvedenými předpisy a touto směrnicí.

2. Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání a převezme si tiskopis ve dni zápisu. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost, lékařem potvrzenou ,odevzdá dle uveřejněných pokynů. U zápisu předloží zákonný zástupce svůj průkaz totožnosti, občané jiných států pas a doklad o pobytu na území ČR dále rodný list dítěte.

3. O přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

4. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami  rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře .

5. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamují v souladu s ustanovením § 183 školského zákona, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o žádostech, kterým bylo vyhověno o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

6. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonnému zástupci v písemné podobě. V případě nepřijetí jsou zákonní zástupci seznámeni s možností po předchozí telefonické domluvě nahlédnout do spisu dle § 38 odst.1 zákona  č. 500/2004 Sb. správní řád.  Zákonní zástupci jsou vyzváni k projednání podkladů rozhodnutí. O jednání je proveden zápis: Vyjádření účastníka správního řízení k podkladům rozhodnutí dle § 36. odst. 2,3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7. Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne volnou kapacitu míst v mateřské škole pro daný školní rok, bude se konat výběrové řízení v souladu s § 34 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon).

8. Proti rozhodnutí ředitelky ve správním řízení mohou zákonní zástupci podat odvolání v odvolací lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Čl. V.

Kritéria pro přijímání dětí

Ředitelka školy stanovila kritéria podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu školy – viz. příloha č.1.


Čl. VI.

Závěrečné ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti  dne 3. dubna 2018 a ruší platnost směrnice 1/2017 ze dne 28.2.2017.

 

                                                                                                                   

Jana Švédová

                                                                                                                    Ředitelka školy

 

 

Příloha č. 1

{C}

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ostrava- Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace.

 

1. Ředitelka Mateřské školy Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace stanoví následující kritéria podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci překročí stanovený počet volných míst v mateřské škole.

2. Jednotlivá kritéria pro přijímání dětí jsou ohodnocena určeným počtem bodů. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií. K přiznání jednotlivých kritérií slouží údaje uvedené v žádosti o přijetí.

3. V případě, že bude součet bodů stejný u více žadatelů, bude přihlíženo k věku dítěte (starší má přednost).

4. Pokud by dítě nemohlo být přijato na zvolené pracoviště z důvodu nedostatku volných míst, bude zákonnému zástupci nabídnuto volné místo na jiném pracovišti naší příspěvkové organizace.

 

Kritérium

Bodové

ohodnocení

Děti ve věku 5 let a více

  • ze spádového obvodu
  • s trvalým pobytem mimo spádový obvod

Povinné předškolní vzdělávání

6

Děti ve věku 5 let a více

  • s trvalým pobytem mimo spádový obvod

Povinné předškolní vzdělávání

5

Děti s celodenní docházkou

6

Děti  ve věku 4 let

Právo na přednostní přijetí

5

Děti 3-4 let

Právo na přednostní přijetí

5

Sourozenec vzdělávající se ve stejné MŠ

4

Děti 2 – 3 let

3

Děti 2 leté s nástupem do MŠ nejdříve až ve dvou letech

2

Děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod

1

 

 

 

 

v Ostravě 29. 3.2018                                                                        Jana Švédová

                                                                                                          ředitelka školy

 

 

 TOPlist