Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.09.2018 21:52:49 

MŠ Klegova 4 - odloučené pracoviště

MENSA

 

Informace pro rodiče

ROZVÍJÍME NADÁNÍ DĚTÍ

Proč právě věk 4 -6 let?

V předškolním věku se vytváří vazby mezi neurony ( synapse ) mnohem rychleji než po sedmém roce. Uvnitř mozku se odehrává bitva o dominanci mezi neurony, vytváří se nová spojení mezi aktivními neurony a nové stimuly se rozvíjejí. Podněcuje se vývoj důležitých center v mozku, formuje se celá síť nových cest, neaktivní neurony odumírají a neaktivní cesty se ztrácejí.

 

Rodiče dělají chyby i s těmi nejlepšími úmysly

Nedostatek grafomotorických aktivit, fyzická pasivita, přehnané sledování televize, tím vším se poškozuje a snižuje vývoj některých biologických potenciálů.

Děti jsou velmi brzy schopny poznávat složité abstraktní symboly ( značky automobilů, výrobní značky – 2-3 roky, písmena – 5 let ) Právě v tomto období můžeme formou her stimulovat nová spojení mezi neurony, a tak zvyšovat předpoklady k učení.

Důležité je, že se v předškolním věku do každodenní práce zakomponují nejen prvky, které průkazně stimulují mentální vývoj dětí, ale i specifická cvičení, která rozvíjejí koordinaci pohybů a motoriky a tím zabraňují poruchám soustředění a pozornosti v pozdějším období života.

Každé dítě, které se naučí svůj mateřský jazyk do třetího roku života, zvládlo jeden z nejtěžších mentálních úkolů.

 

DEFINICE NADÁNÍ

Vysoká inteligence je pouze jedním z předpokladů. K tomu, aby člověk patřil do skupiny nadaných, je potřeba splňovat několik dalších důležitých charakteristik:

Včasná a široká slovní zásoba

Používání frází a celých vět ve velmi útlém věku

Obecná pozorování

Zájem o knihy, později atlasy, encyklopedie

Brzký zájem o data a hodiny

Schopnost koncentrace

Časté zjišťování příčin a následků

 

 

Dozrávání mozku je intenzivní v nejrannějším období dětství.                                    

Z 50% je dokončeno do 4.-5. Roku života. V případě, že v tomto období nebudeme s dětmi pracovat, některé funkce se nebudou úplně rozvíjet.

fáze Dostatečná stimulace rozvoje synapsí

Cvičení motoriky, grafomotoriky a akomodace oka

( Cvičení běhu, skákání, protahování se a pobytu v přírodě pomáhají vývoji akomodace. )

fáze Stimulace vývoje asociativního myšlení

-  abstrakce, vizualizace

- abstraktní klasifikace a třídění

- asociace, hudba

fáze Stimulace vývoje funkcionálního myšlení                                                             

  - hádankové příběhy a enigmatické hádanky

 

 

JAK  LZE  ROZVÍJET  V PRAXI J

Akomodace  oka

Přiřaď písmeno – zašroubovat správně ( + jemná motorika )

Tvoření logické řady – navlékání korálků, věšení prádla ( + jemná motorika )

Paměť, pozornost

Soutěž - Hledej dvojice stejných slov - přiřaď

Hledej na obrázku rozdíly – obrázky jsou v dětských časopisech, případně –

https://cz.pinterest.com/hjedlikov/hledej-rozd%C3%ADly/?eq=hledej%20rozd%C3%ADly&etslf=8418


 

Nejúspěšnější děti se na konci třídní soutěže „utkají“ s dětmi jiné třídy ve stejné školce.

Následně bude „meziškolkové“ soutěžení

o NEJ-ČAS za rychlé sestavení.

 

 

Od listopadu 2014 jsme se stali MŠ spolupracující s MENSOU

 

Naše mateřská škola zahrnuje dvě odloučená pracoviště: MŠ Adamusova 7, MŠ Klegova 4.

Při práci s dětmi využíváme přirozené a stimulující učení.

Školní vzdělávací program BAREVNÝ SVĚT je vlastní a je pro obě pracoviště společný.

Barevný svět

SVĚT LIDÍ: Žlutá barva symbolizuje srdečnost a bdělost, pohyb a komunikaci, rozvíjí odvahu a intelekt.

 • Rozvíjíme sociální postoje.
 • Utváříme vztah dítěte k jinému dítěti či dospělému.
 • Uvádíme děti do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními.
 • Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu.


SVĚT PŘÍRODY: Zelená barva symbolizuje sílu přírody, spokojenost, je nejvyrovnanější barvou.

 • Vedeme děti k citlivému vztahu k přírodě, ke všemu živému.
 • Učíme je žít podle ekologických a environmentálních principů.
   

SVĚT VĚCÍ: modrá barva je nejčistší barva, podporuje soustředění a vnímání vlastního nitra.

 • Učíme děti samostatně myslet, aktivně poznávat své okolí v globálu i v detailech.
 • Učíme děti bezpečně se chovat v dopravních situacích.
   

Našim cílem není dovést všechny děti na stejnou výkonnostní úroveň, ale vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj všech dětí. Skupinám dětí sociálně a zdravotně znevýhodněných zajistit duševní pohodu, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého z nich.

Při vzdělávání dětí mimořádně nadaných zase zajistit pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky, doplnit nabídku dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí.

Pro děti jsou barvy, které je obklopují, důležité. Pomáhají rozvíjet jejich charakter a inteligenci. Barevné akcenty v interiéru školy, jako je barevná výmalba ve třídách, barevný dětský nábytek, hračky, tvoří součást našeho vzdělávacího programu. Program tvoří tři integrované bloky, každý charakterizován jinou barvou. Červená symbolizuje život, zvyšuje vitalitu, aktivitu a sebevědomí.

Rozvíjíme nadání dětí

 • Děti mají v mateřské škole možnost výběru z řady deskových her.
 • Zúčastňujeme se řady výtvarných a pěveckých soutěží.
 • Nabízíme odpolední zájmovou činnost - konstruování dle návodu, řešení rébusů a hlavolamů.
 • Zpracováváme projekty podporující rozvoj koncentrace a orientace v prostoru, paměti představivosti a sebedůvěry.
 • Rodiče se zapojují do realizace školních projektů a tematických dílen.

Prvky NTC systému učení přirozeně procvičujeme v každodenním režimu. Pro rovnovážná cvičení ve třídách využíváme říční kameny, motorické dráhy, které jsme zakoupili na všechny třídy. Při pobytu venku děti využívají obrubníky, trénují chůzi po čáře. Chůzi v nerovném terénu zařazujeme při každé příležitosti. Předškolní děti se zúčastňují exkurzí v Bělském lese, kde je příhodné prostředí také pro chůzi po kmenech stromů. Skákání zařazujeme do pohybových chvil v průběhu celého dne, skákací panáky nejen kreslíme křídou, ale také sestavujeme z přírodnin či stavebnic.

Díky metodě Mensa NTC Learning dětem poskytujeme co nejvíce příležitostí trávit hrou s míči a posilovat tak u nich akomodaci oka. Menší děti si kutálejí s učitelkou nebo ve dvojicích, starší procvičují házení, chytání, driblování. Ke hře „košíková“ a zábavné házení na cíl jsme na každou budovu zakoupili kvalitní basketbalový koš, který děti využívají v prostorách MŠ i na školní zahradě.

S využitím všech sportovních pomůcek a tělocvičného nářadí jsme zorganizovali pro děti a rodiče „Den plný pohybu“.

Abstraktní symboly, se kterými jsou děti seznamovány vycházejí u těch nejmenších z přirozeného prostředí MŠ a těmi jsou značky v šatnách, které spojujeme s fotografiemi a jmény dětí, kterým patří. Starší děti pracují s dopravními značkami a znaky aut. Dlouhodobým tématem v předškolních třídách je „cestování“, ve kterém děti zábavnou formou poznávají naši republiku, okolní státy i světadíly a s nimi spojené symboly vlajek.

Dětem jsou nabízené aktivity podporující rozpoj paměti, postřehu, logiky. ( Kimova hra, Klíč a nauč se víc, Moje první obrázky, Školička – elektronická kombinační hra, Cink – ke zvonečku připravit.. a další )

Děti v průběhu dne řeší enigmatické hádanky, skládají složitější puzzle, hrají pexesa.

Činnosti a aktivity provázané s přírodou nabízíme dětem i rodičům v rámci projektu Oslavy Dne Země.

Na obou pracovištích byla provedena instalace interaktivní tabule, která pro děti zatraktivnila grafomotorické činnosti. Pomohla lépe vizualizovat témata s nimiž jsou děti seznamovány, umožnila využívat animace, přesouvat objekty, uplatňuje se zásada názornosti. Tabule pomáhá rozvíjet počítačovou gramotnost, která je pro dnešní život nezbytností.

Pokračujeme v pořizování dalšího vybavení, jako jsou glóby, mapy, lupy, motorické pomůcky, Smart hry, deskové a společenské hry, balanční pomůcky.

Bc. Zdeňka Ševčíková
zástupkyně ředitelky školy
V Ostravě, 8. 12. 2016
 
 
 
 

TOPlist